Semalt: Söwda web sahypalaryndan maglumat almak üçin DIY gözlegçiler ýa-da gyryjylar

Elektron söwda web sahypalaryndan, onlaýn dükanlardan, sosial media web sahypalaryndan ýa-da şuňa meňzeş portallardan maglumatlary almak üçin dürli usullar we usullar işlenip düzüldi. Kämahal Amazon we eBay ýaly elektron söwda sahypasyndan maglumatlary el bilen alyp bilersiňiz, ýöne beýle maglumatlar nädogry we tertipsiz bolup biler. Şeýlelik bilen, maglumatlary çykarmak, hiline gözegçilik etmek we saklamak üçin elmydama DIY gözlegçilerini ýa-da gyryjylary ulanmaly.

Tabula:

Tabula iň güýçli we görnükli DIY gyryjylardan biridir. PDF faýllaryňyzy gyryp biler we elektron söwda web sahypalary üçin amatly. Diňe maglumatlary tapawutlandyrmaly we Tabulanyň ony özüňiz üçin gyrmagyna ýol bermeli. Talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza görä takyk maglumatlary bermegi wada berýär. Gurlandan we işjeňleşdirilenden soň, Tabula Amazon we eBay-dan hiç hili kynçylyksyz maglumatlary çykarar.

OpenRefine:

Bu diňe bir web gözlegçisi däl, eýsem giňişleýin we peýdaly maglumatlary çykarmak programmasydyr. Bu DIY guraly maglumatlary guramaçylykly we gowy bilýän görnüşde ýygnamaga mümkinçilik berýär. Onuň hili barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi OpenRefine size ýokary derejeli maglumat çykarmak desgalary bilen üpjün eder.

Scraperwiki:

Scraperwiki, ähli esasy elektron söwda web sahypalaryndan maglumatlary çykarmaga kömek edýän peýdaly DIY gözlegçi we gyryjy. Programmistleri we döredijileri onlaýn maglumatlary ulanmaga we kanuny maglumatlar bazasyna öwürmäge çagyrýar. Scraperwiki, Python, PHP we Ruby ýaly programma dilini öwrenmegiňizi talap etmeýär.

Scrape.it:

Scrape.it, işleri bitirmek üçin ýönekeý nokat we basmak opsiýasyny ulanýan ýene bir ajaýyp DIY guralydyr. Scrape.it ulanyp, halaýan elektron söwda sahypalaryňyzdan, çylşyrymly web sahypalaryndan we multimediýa faýllaryndan aňsatlyk bilen maglumat alyp bilersiňiz. Bu programma ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we çig maglumatlary awtomatiki düzýär. “Amazon” -yň kärhanalary üçin maglumatlary çykarmak isleýän başlangyç kärhanalary we kärhanalary üçin ajaýyp. AJAX we JavaScript ulanýan häzirki zaman HTML5 we Web 2.0 saýtlaryndan şekilleri we tekstleri çykarmaga mümkinçilik berýär.

Semantika3:

Internetde köp sanly DIY gözlegçiler we maglumat gyryjylary bar, ýöne Semantics3 birneme täze programma. Dürli Amazon ýa-da eBay önümleri barada hiline zyýan bermezden maglumat almak isleseňiz, bu guraly ulanmalysyňyz. Göçürip almak we gurmak köp wagt almaz. “Semantics3” birnäçe aýyň içinde meşhurlyk gazandy we maglumatlar bazasy iň oňat we ygtybarly hasaplanýar. “Walmart”, “eBay” we “Amazon” ýaly satyjylardan suratlary, bahalary, önümiň beýany we beýleki maglumatlary tygşytlaýar. Mundan başga-da, bu gural ulanyjylary real wagt gözleýär we garaşýan zatlaryny ýerine ýetirýär.

Agent:

“Agenti”, elektron söwda we syýahat web sahypalary üçin iň oňat “bulut” bilen örtülen programma. Gurmak aňsat we Google Chrome bilen birleşdirilip bilner. EBay we Amazon ýaly web sahypalary, bu giňişleýin DIY programmasyny ulanyp birnäçe minutyň içinde çykarylyp bilner. Önüm jikme-jikliklerini, aksiýa maglumatlaryny we bahalaryny alyp bilersiňiz.

mass gmail